Regulamin - Teatr Muzyczny Capitol

Regulamin

 

Regulamin organizacji widowni w Teatrze Muzycznym Capitol

określający zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS–CoV–2.

 

Regulamin organizacji widowni w Teatrze Muzycznym Capitol określający zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS–CoV–2.

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w związku z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce określonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego zwanych dalej Wytycznymi.

 1. Przy wejściu do budynku Teatru obowiązuje dezynfekcja dłoni.
 2. W Teatrze należy pojawić się najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. W budynku Teatru trzeba zachować dystans społeczny.
 4. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Zakup maseczek będzie możliwy w kasie Teatru (wejście od ul. Piłsudskiego 67) w godzinach pracy kasy.
 5. Wejście na wydarzenie możliwe jest po złożeniu przez widza indywidualnego OŚWIADCZENIA WIDZA TEATRU MUZYCZNEGO CAPITOL, a przez widza będącego opiekunem grupy szkolnej OŚWIADCZENIA WIDZA – Opiekuna grupy szkolnej - TEATRU MUZYCZNEGO CAPITOL stanowiące Załączniki do niniejszego Regulaminu. Niewypełnienie oświadczenia skutkuje odmową wpuszczenia widza na widownię. Formularze oświadczeń dostępne są tu oraz u pracowników obsługi widowni Teatru, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie podczas kontroli biletów.
 6. Liczba udostępnionych miejsc na widowni zależy od aktualnych Wytycznych. Obowiązek zachowania odstępu między zajmowanymi miejscami nie dotyczy: widza uczestniczącego w pokazie z dzieckiem, które nie ukończyło 13 roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 7. Osoby nieprzestrzegające któregokolwiek z w/w postanowień niniejszego Regulaminu nie zostaną wpuszczone na widownię i zostaną usunięte z budynku Teatru.
 8. Wszystkie osoby zajmujące się bezpośrednio obsługą widzów pracują w przyłbicach lub maseczkach i rękawiczkach.
 9. W trakcie wydarzeń nie działa szatnia.
 10. Wypożyczanie lornetek jest wyłączone.
 11. Po każdym wydarzeniu obiekt jest dezynfekowany (toalety, klamki, poręcze).
 12. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego zapisów widz jest zobowiązany przestrzegać.
 13. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z dnia 10 października 2020 roku i obowiązuje od dnia 10 października 2020 roku do odwołania.

 

Regulamin Teatru Muzycznego Capitol

 1. Słownik pojęć
  1. Sprzedawca – Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, NIP: 896-000-56-21, Regon: 000 27 89 59.
  2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
  3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
  4. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.teatr-capitol.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
  5. Kasa – punkt sprzedaży Towarów i Biletów działający w budynku Sprzedawcy.
  6. Towar – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży w Sklepie i w kasie.
  7. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Sprzedawcę lub innego organizatora (Wydarzenie) – oferowany do sprzedaży w Sklepie i w kasie.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub Biletu na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towaru lub liczbę i rodzaj Biletu oraz Wydarzenie.
  9. Wydarzenie – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol lub organizowany przez inny podmiot, wystawiany w Teatrze Muzycznym Capitol (spektakle lub koncerty gościnne).
  10. Biuro Obsługi Widzów – zespół obsługujący Sklep i Kasę.
   Kontakt telefoniczny: +48 71 789 04 51 oraz + 48 71 789 04 52
   lub e-mail: kasa@teatr-capitol.pl.
  11. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów oraz rezerwacji i sprzedaży Biletów, a także ogólnych zasad obowiązujących w Teatrze.
  2. Ceny jednostkowe Towarów i Biletów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena obejmująca koszt dostawy i inne ewentualne koszty zamawianego Towaru i Biletu jest podawana przed złożeniem Zamówienia.
  3. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów i Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4. Kupujący składając Zamówienie wyrażają zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informację, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej (PDF).
 3. Składanie Zamówień na zakup Towarów
  1. Składanie Zamówień na zakup Towaru w Sklepie odbywa się za pośrednictwem systemu sprzedaży na www.sklep.teatr-capitol.pl
  2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
  3. Po zakończeniu zakupów w Sklepie, przed złożeniem Zamówienia, Sklep przedstawia podsumowanie zakupów, zawierające wykaz wszystkich wybranych Towarów, cenę jednostkową każdego z nich oraz łączną kwotę do zapłaty za sprzedaż i dostawę zamówionych Towarów.
  4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
   1. natychmiastowo – e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy, ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia wymaganymi przepisami prawa (tj. informacją, o której mowa w art. 12 ustawy, o której mowa w § 2.4) oraz
   2. w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia – e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
  5. Jeżeli Kupujący nie otrzymał potwierdzeń, o których mowa w pkt 4, prosimy o pilny kontakt z Biurem Obsługi Widzów (patrz p. 10 Słownika pojęć).
  6. Zmiana treści Zamówienia przez Kupującego lub anulowanie Zamówienia są możliwe przed wysłaniem Towaru. W celu zmiany lub anulowania Zamówienia należy skontaktować się ze Biurem Obsługi Widzów (patrz p. 10 Słownika pojęć).
  7. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.
  8. Kupujący może odebrać Towar osobiście w Kasie lub Punkcie Informacyjnym. Informacja o godzinach pracy Kasy i Punktu Informacyjnego zamieszczona jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. Zakup Biletów
  1. Sprzedaż Biletów następuje w kasie w budynku Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca prowadzi system, umożliwiający sprzedaż Biletów na Wydarzenie za pośrednictwem internetu. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno Wydarzenie. Sprzedawca dostarcza Bilety wyłącznie w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku lub zapisania na urządzeniu mobilnym.
  3. Bilety zakupione przez internet, a niewydrukowane przez Kupującego, można odebrać w kasie najpóźniej na pół godziny przed Wydarzeniem, okazując potwierdzenie dokonania zakupu.
  4. Do 14 dni przed Wydarzeniem Kupujący może wymienić w Kasie bilet na dowolne Wydarzenie, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. W celu dokonania wymiany Kupujący powinien okazać w kasie bilet z dowodem jego zakupu (paragon lub faktura VAT). Jeśli Kupujący wymieni bilet na tańszy, otrzyma zwrot różnicy, a jeśli na droższy – dopłaci. Wymiana jest jednokrotna – nie można ponownie wymienić biletów już raz wymienionych. Kupujący może wymienić maksymalnie 10 biletów zakupionych w jednej transakcji. Wymiana Biletów nie dotyczy Wydarzeń gościnnych i Wydarzeń Przeglądu Piosenki Aktorskiej.
  5. Z zastrzeżeniem pkt 8, w przypadku odwołania Wydarzenia możliwy jest zwrot lub wymiana biletów po okazaniu dowodu ich zakupu. W innych przypadkach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży Biletów.
  6. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, doktorantom, emerytom, rencistom, posiadaczom znaczka OK (Obligacji Kulturalnej). Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przed wejściem na widownię.
  7. Posiadacze karty miejskiej Urbancard z aktywnym statusem Premium mają prawo do zakupu biletów na Wydarzenie repertuarowe Teatru Muzycznego Capitol i Przeglądu Piosenki Aktorskiej z 20% zniżką, za wyjątkiem Wydarzeń gościnnych i premierowych. Regulamin korzystania ze zniżek znajduje się na stronie http://www.wroclaw.pl/urbancard-premium/.
  8. W przypadku Wydarzeń gościnnych, na które sprzedaż biletów prowadzi Sprzedawca, zwrotów biletów i rozliczeń z tego tytułu można dokonać wyłącznie z organizatorem Wydarzenia.
  9. Informacja dla osób z niepełnosprawnościami
   Dotyczy spektakli repertuarowych Teatru Muzycznego Capitol.
   Przed rezerwacją lub zakupem miejsc prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Widzów +48 71 789 04 51
   Dla osób na wózkach inwalidzkich:na każdy spektakl repertuarowy na Dużej Scenie*, Scenie Ciśnień i Scenie Restauracja mamy po 2 miejsca płatne w cenie biletu ulgowego**. Opiekun osoby na wózku (osoba towarzysząca) otrzymuje bilet z numerem miejsca na widowni w cenie 1 zł
   Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nieporuszających się na wózkach:na każdy spektakl na Dużej Scenie i na Scenie Ciśnień mamy po 2 miejsca płatne w cenie biletu ulgowego** w wybranym sektorze. Opiekun osoby z niepełnosprawnością otrzymuje drugi bilet w cenie 1 zł
   na spektakle na pozostałych scenach mamy po 1 miejscu płatnym w cenie biletu ulgowego**. Opiekun osoby z niepełnosprawnością otrzymuje drugi bilet w cenie 1 zł
   *miejsca w I sektorze
   **jeśli na dany spektakl są przewidziane bilety ulgowe
 5. Rezerwacja biletów
  1. Sprzedawca prowadzi rezerwację telefoniczną wyłącznie dla grup powyżej 10 osób i dla posiadaczy Urbancard (tel. + 48 71 789 04 51, + 48 71 789 04 52).
  2. Zarezerwowane bilety należy odebrać w ciągu tygodnia od dnia rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biura Obsługi Widzów. Rezerwacje nieodebrane w terminie będą automatycznie anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.
 6. Bilet Prezent (Voucher)
  1. Bilet Prezent można kupić w Kasie lub w Sklepie. Każdy Bilet Prezent ma unikalny numer.
  2. Bilet Prezent należy wymienić na jeden bilet na Wydarzenie Teatru Muzycznego Capitol będące aktualnie w sprzedaży, w miarę dostępności wolnych miejsc, z wyłączeniem premier, Wydarzeń gościnnych i Wydarzeń Przeglądu Piosenki Aktorskiej.
  3. 3. Bilet Prezent Złoty uprawnia do wymiany na jeden bilet na Wydarzenie grane na dowolnej scenie, Bilet Prezent Srebrny – na jeden bilet na Wydarzenie grane na wszystkich scenach z wyjątkiem Dużej.
  4. Biletu Prezentu nie można wymienić na Bilet VIP.
  5. Bilet Prezent nie podlega zwrotowi ani zamianie na gotówkę.
  6. Jeżeli cena biletu na wybrany spektakl jest niższa niż cena Biletu Prezentu, Teatr nie zwraca różnicy.
  7. Bilet Prezent ważny jest 12 miesięcy od daty zakupu. Wymiany należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Bilet Prezent wymienić można w Kasie lub za pośrednictwem strony www.teatr-capitol.pl
  8. Teatr nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Bilet Prezent.
  9. W przypadku odwołania Wydarzenia, na które Bilet Prezent został zrealizowany, Teatr zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo Wydarzenie w innym terminie lub na inny tytuł, ale nie zwraca pieniędzy.
  1.  

    1. INSTRUKCJA ZAMIANY ONLINE VOUCHERA NA BILET
     1. a) Po wyborze spektaklu z repertuaru teatru wciskamy przycisk: „Kup bilet”.
     2. b) Pojawia się podgląd Sali – wybieramy wolne miejsce/miejsca (poza strefą VIP zaznaczoną kolorem czerwonym).
     3. c) Po dokonaniu wyboru miejsca/miejsc wciskamy przycisk „Dalej” (dół strony).
     4. d) Pojawia się ekran logowania lub zakupu bez rejestracji. Wybieramy odpowiednią opcję i przechodzimy dalej.
     5. e) Na ekranie podsumowania znajdują się dane Klienta – trzeba sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Poniżej widnieje zawartość koszyka - oznaczone są: rząd, miejsce oraz rodzaj biletu (na białym pasku). Rodzaj biletu zmieniamy na wybrany w transakcji typ Biletu Prezentu (taka sama nazwa jak widniejąca na voucherze).
     6. f) Po określeniu typu Biletu Prezentu wciskamy przycisk „Przelicz” (dół strony).
     7. g) W pole u góry strony wpisujemy 16 cyfr znajdujących się przy kodzie kreskowym. Wciskamy: „Aktywuj kod”.
     8. h) Gdy nad polem do wpisania 16-cyfrowego kodu NIE MA informacji o wykorzystaniu Biletu Prezentu - wciskamy przycisk „Przelicz” znajdujący się na dole.
     9. i) Wartość koszyka podana na dole, będzie odpowiadać wartości voucherów. Jednocześnie pojawi się pole z kwotą do zapłaty, pomniejszoną o wartość wykorzystanego Biletu Prezentu.
     10. j) Wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” kończy transakcję.
     11. k) W przypadku większej ilości Biletów Prezentów trzeba powtórzyć wszystkie działania.
   1. Warunki płatności
    1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za zakup Towarów i Biletów:
     1. gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym,
     2. kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPro Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia,
     3. przelewem bankowym – wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Biurem Obsługi Widzów, uwzględniając czas wpływu środków na konto Teatru i ich zaksięgowania.
    2. Na żądanie nabywcy towaru lub biletu, opłaconego kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPro Spółka Akcyjna Teatr jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą transakcje – jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wystawiono bilet.
    3. Potrzebę otrzymania faktury w terminie, o którym mowa w ust. 2 należy zgłosić mailowo na adres: kasa@teatr-capitol.pl lub telefonicznie: + 48 71 789 04 51, + 48 71 789 04 52, podając wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia.
   1. Dostawa Towarów
    1. Kupujący zobowiązany jest podać aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
    2. Sprzedawca wysyła Towary wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem operatora pocztowego lub umożliwia ich odbiór osobisty w Kasie.
    3. Towar wysyłany jest w terminie 2-3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia.
    4. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub faktura VAT.
    5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez operatora pocztowego, zaleca się spisanie danych osobowych osoby dostarczającej przesyłkę (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji na adres sklep@teatr-capitol.pl.
   2. Odstąpienie od umowy zakupu Towaru w Sklepie
    1. Kupujący o statusie Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin 14 dni należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części).
    2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu wraz z Towarem.
    3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych oraz danych zapisanych na informatycznych nośnikach, po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
    4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub dostarczenie do Kasy lub Punktu Informacyjnego przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
    5. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
   3. Reklamacja
    1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.
    2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@teatr-capitol.pl.
    3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe, dokładny opis przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dokument sprzedaży lub jego kserokopię.
    4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem nie będzie rozpatrywana bez załączonego dokumentu sprzedaży.
   4. Gwarancja
    1. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta z wszelkimi roszczeniami należy zwracać się bezpośrednio do producenta.
    2. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
   5. Ochrona danych osobowych
    1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
    2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty e-mail: inspektor@teatr-capitol.pl
    3. Dane będą przetwarzane gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletów za pośrednictwem strony bilety.teatr-capitol.pl, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/a, przed zawarciem takiej umowy, lub na podstawie Pani/a zgody na przetwarzanie danych w związku z zawarciem umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl i umów sprzedaży przy użyciu tego konta oraz innych usług świadczonych dla użytkowników tego konta przez Teatr Muzyczny Capitol.
    4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy/usługi, bądź ewentualnego dochodzenia wynikających z jej postanowień.
    5. Dane mogą być przekazane do firmy "FreshMail" mającej swoją siedzibę w Polsce, w zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej.
    6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego w którym upłynął termin zapłaty ostatniego należnego podatku od umowy w związku z którą Pani/a dane zostały udostępnione; a w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie w celach marketingowych, do dnia cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bądź zgłoszenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania.
    7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
    9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora.
    10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży biletów za pośrednictwem strony bilety.teatr-capitol.pl i umowy świadczenia usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu imiennego konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl.
   6. Polityka prywatności
    1. Pliki cookies, zwane także ciasteczkami, to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
    2. Strona internetowa www.teatr-capitol.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
    3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
    4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
    5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstron z plików cookies w celach wyżej określonych.
   7. Teatralne zasady
    1. Na godzinę przed rozpoczęciem Kasa sprzedaje bilety tylko na bieżące Wydarzenie.
    2. Osoby spóźnione na Wydarzenie nie będą wpuszczane na widownię. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety. W sytuacjach, gdy są wolne miejsca na balkonie Dużej Sceny, dopuszcza się możliwość wpuszczenia osób spóźnionych na te miejsca, o ile nie zakłóci to przebiegu spektaklu. Decyduje o tym obsługa widowni.
    3. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania oraz używania telefonów komórkowych.
    4. Zabrania się wnoszenia na widownię i spożywania jakiegokolwiek jedzenia oraz napojów. Palenie tytoniu oraz korzystanie z papierosów elektronicznych jest zabronione.
    5. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg Wydarzenia, w szczególności osoby pod wpływem alkoholu, zostaną wyproszone z widowni, bez zwrotu pieniędzy za bilety. Jeśli w związku z taką sytuacją konieczne będzie odwołanie Wydarzenia, osoby te zostaną obciążone kosztami odwołania Wydarzenia.
    6. Dzieci mogą być widzami Wydarzeń wieczornych wyłącznie na odpowiedzialność swoich opiekunów. Jeżeli dziecko swoim zachowaniem zakłóca Wydarzenie, Teatr zastrzega sobie prawo do wyproszenia go z widowni wraz z opiekunem, bez zwrotu pieniędzy za bilety.
    7. Ze względów bezpieczeństwa każdy widz przebywający na widowni musi posiadać ważny bilet, dotyczy to również dzieci, bez względu na ich wiek.
    8. W przypadku zgubienia numerka z szatni widz zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł.
    9. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze i obsadzie spektakli bez wcześniejszych zapowiedzi.
   8. Zasady  bezpieczeństwa w związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną dotyczące naszych widzów, jak i pracowników teatru.
    1. Wejście do budynku teatru jest od ul. Świdnickiej.
    2. W teatrze należy pojawić się najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
    3. Na terenie teatru trzeba zachować dystans społeczny.
    4. Obowiązkowe jest korzystanie w teatrze z maseczek zakrywających usta i nos.
    5. W przypadku braku maseczki, zakup jej będzie możliwy w kasie. W tym celu trzeba wejść do teatru od strony ul. Piłsudskiego.
    6. Przy wejściu odbywa się bezdotykowa kontrola biletów oraz dezynfekcja dłoni, osoba z obsługi wskazuje drogę do odpowiednich wejść (balkon, parter).
    7. Wszystkie osoby z obsługi widzów pracują w przyłbicach i rękawiczkach
    8. Udostępniona jest połowa widowni – co drugie miejsce w każdym rzędzie.
    9. Przed, w trakcie i po wydarzeniu można korzystać z toalet. Do dyspozycji są środki do dezynfekcji rąk i jednorazowe ręczniki papierowe. Wszystkie nadmuchowe suszarki do rąk w toaletach są wyłączone.
    10. Na Podwórku i w foyer nie ma krzeseł oraz ławek.
    11. W trakcie wydarzeń nie działają: kawiarnia, szatnia oraz teatralny sklepik, który otwiera się po zakończeniu wydarzenia.
    12. Po każdym wydarzeniu obiekt jest dezynfekowany (toalety, klamki, poręcze).
   9. Lornetki
    1. Teatr udostępnia lornetki odpłatnie, na czas trwania przedstawienia.
    2. Opłata wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych), płatne z góry jednorazowo gotówką, najpóźniej w momencie wydania lornetki, za pokwitowaniem, zawierającym datę i numer lornetki oraz podpis użytkownika.
    3. Podpisanie pokwitowania jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
    4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z lornetki wyłącznie w czasie trwania przedstawienia i do jej zwrotu przed opuszczeniem budynku Teatru.
    5. W przypadku uszkodzenia lornetki użytkownik zostanie obciążony kosztami jej naprawienia. Jeśli koszt naprawy zostanie oszacowany na kwotę równą lub wyższą niż 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych), zastosowanie znajdą postanowienia pkt 6.
    6. W przypadku zagubienia lornetki użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
    7. Teatr może umorzyć należność wynikającą z postanowień niniejszego Regulaminu. W takich sprawach stosuje się postanowienia obowiązującego w Teatrze Regulaminu Skarg i Wniosków.
   10. Postanowienia końcowe
    1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
    2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
    3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Teatru Muzycznego Capitol w zakładce „Regulamin”.
    4. Sprzedający zastrzega sobie zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu następują poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu. Zmiany nie dotyczą tych zamówień, które zostały złożone przed dniem wejścia ich w życie.
    5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 4 czerwca 2020.
   11. Regulamin skarg i wniosków
    1. „Regulamin skarg i wniosków” można zobaczyć tutaj.

   TEATR MUZYCZNY CAPITOL

   ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67
   50-019 Wrocław
   NIP: 896-000-56-21
   Wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, nr RIK 22/94
   NR KONTA PKO BP SA 20 1020 5226 0000 6102 0416 3200